بردیا صدرنوری

موسس

مهرناز کرمی

مشاور هنری

ناصر ایزدی

مشاور موسیقی

علی فراهانی

مدیر مالی

مریم فراهانی

مدیر اجرایی